सिध्द महाराज

महराजांचे ठायी सौंदर्यसिध्दी, स्वरसिध्दी, सुरसिध्दी, समाजसिध्दी, सरस्वतीसिध्दी, स्त्रीसिध्दी, श्रीसिध्दी, सदगुरुसिध्दी या अष्टमहासिध्दी एकवटलेल्या आसल्याने ते एक महान सिध्द महाराज तथा अवतारी संतसदगुरु आहेत म्हणूनच गावी वाटते त्यांची आरती.

आरती सदगुरु बाबा । ओवाळीते सदभावा।
आरती सदगुरु बाबा

तुम्ही भक्त भागवत । केले अवघ्या जना व्यसनमुक्त।।
आरती सदगुरु बाबा

तुम्ही दावुनी देवाचे स्वरुप । सुख दुःख त्याचीच रुप।।
आरती सदगुरु बाबा

तुम्ही देवुनी आधार । फुलिविले सकलांचे जीवन।।
आरती सदगुरु बाबा

करुनी आरती झाले जीवन कृतार्थ । माईचे पुरले मनोरथ।।
आरती सदगुरु बाबा